СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО Е ПРОВЕЖДАНО ОБУЧЕНИЕ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ , ПРЕДИ ОБЕДИНЕНИЕТО МЕЖДУ ТЕКСТИЛНИЯ ТЕХНИКУМ И ТЕХНИКУМА ПО ОБЛЕКЛО:
1.Технология на апретурното и багрилното производство
2. Технология на предачното производство
3. Технология на тъкачното производство
4. Технология на плетачното производство
5. Художествено оформление на тъкани площни изделия
6. Художествено оформление на плетени площни изделия
7. Технология на кожено-галантерийното производство
8. Технология на обувното производство
9. Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи
10. Конструиране на облекло
11. Производство на облекло от текстил
12. Моделиране на облекло от текстил
13. Административно обслужване
СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ НА ПГЛП "Райна Княгиня" днес
1. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
2. Производство на облекло от текстил
3. Организация и технология на фризьорските услуги
4. Моден дизайн
Форми на обучение:
1. Дневна
2. Задочна
3. Самостоятелна
С разширено изучаване на английски език са специалностите след завършено основно образование:
- Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;
- Организация и технология на фризьорските услуги;
В училище се осъществява обучение по специалността "Шивачество"
за ученици от VIII, IX и X кл. със С О П.